OBCHODNÍ PODMÍNKY
OBCHODNÍ PODMÍNKY UPRAVUJÍCÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PRODEJE MOŽNOSTI ÚČASTI NA AKCÍCH

(dále jen „Podmínky“)

 1. Předmět úpravy Podmínek

  Tyto Podmínky společnosti T.R.I., s.r.o., IČ: 25605569, se sídlem Polní Chrčice 101, 280 02 Kolín, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce 54196 (dále jen „T.R.I.“) upravují práva a povinnosti mezi společností T.R.I. a třetími osobami vyplývající z prodeje možnosti účasti na akcích prostřednictvím on-line webové stránky gcon.cz provozované společností T.R.I. a veškeré s tímto související vztahy.

 2. Definice pojmů

  Pro účely těchto Podmínek a vztahů mezi společností T.R.I. a třetími osobami, jakož i těmito osobami navzájem, mají níže uvedené pojmy následující význam:

  „Akce“: Konference, kongres, setkání, výstava, školení, veletrh, apod. spočívající v účasti spotřebitele na této akci v předem určeném termínu a na určeném místě.

  „Pořadatel“: Fyzická nebo právnická osoba odlišná od T.R.I., zajišťující organizaci konkrétní Akce.

  „Zákazník“: Osoba užívající služeb T.R.I. pro uzavření smluvního vztahu s Pořadatelem za účelem účasti na Akci, a to i před uzavřením tohoto smluvního vztahu.

  „Registrace“: Registrační systém provozovaný T.R.I., umožňuje Zákazníkům zejména objednávky a prodej možnosti účasti na Akci a všechny další úkony s účastí na Akci spojené. Registrací se rozumí možnost účasti na Akci a všechny související služby.

  „Webový portál“: Internetové stránky T.R.I. na adrese www.gcon.cz, sloužící k poskytování informací o nabízených Akcích a k Registraci na tyto Akce.

 3. Smluvní vztahy

  Pořadatelem a osobou odpovědnou za uskutečnění a obsah jednotlivých Akcí je pouze Pořadatel, nikoliv společnost T.R.I. Společnost T.R.I. pouze obstarává pro Pořadatele prodej Registrací (možnosti účasti) na příslušné Akce Pořadatele, a to na základě příkazní smlouvy uzavřené mezi Pořadatelem a společnosti T.R.I. ve smyslu § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“).

  Zákazník koupí Registrace uzavírá smluvní vztah s konkrétním Pořadatelem Akce, jehož obsahem je poskytnutí služby v předem určeném termínu, v podobě umožnění účasti na příslušné Akci. Společnost T.R.I. tak na základě příkazu jedná v zastoupení Pořadatele a na účet Pořadatele v rozsahu nezbytném pro uzavření Smlouvy o účasti na akci mezi Pořadatelem a Zákazníkem, zveřejňování informací a pokynů Pořadatele k jednotlivým Akcím a přijetí ceny za poskytnutí služeb Pořadatele od Zákazníka, případně pro vyřízení dalších uvedených záležitostí Pořadatele.

  Za provedení a splnění Smlouvy o účasti na akci, včetně termínů, kvality a rozsahu nabízené Akce je odpovědný výlučně příslušný Pořadatel, který si vyhrazuje právo jejich změny. Pro účely těchto Podmínek je zakoupením Registrace označováno uhrazení ceny za poskytnutí služby Pořadatele na základě uzavírané Smlouvy o účasti na akci. Nebude-li výslovně stanoveno jinak, veškeré nároky ze Smlouvy o účasti na akci, včetně vrácení vstupného, je Zákazník povinen uplatňovat přímo u Pořadatele Akce.

  Registrací na Webovém portálu Zákazník vstupuje rovněž do vztahu se společností T.R.I. v rozsahu uvedeném v těchto Podmínkách, zejména v souvislosti s ochranou osobních údajů Zákazníka a vyjadřuje svůj výslovný souhlas být vázán Podmínkami.

 4. Prodej Registrací

  Registraci lze zakoupit pouze on-line prostřednictvím Webového portálu. Zákazník je povinen v registračním formuláři uvést své osobní a kontaktní údaje pravdivě a úplně a jejich správnost před potvrzením překontrolovat.

  Zákazník může postupem uvedeným na Webovém portálu zakoupit Registraci a uhradit ji prostřednictvím on-line platby dle pokynů v potvrzujícím emailu. Zákazník je povinen před odesláním požadavku na koupi Registrace překontrolovat správnost vytvořené objednávky. Kliknutím na tlačítko „Registrovat“ odesílá Zákazník svůj závazný požadavek na koupi vybraných služeb.

  V případě jakéhokoliv problému v průběhu koupě, který by koupi Registrace nedovolil dokončit, se Zákazník může obrátit na e-mailovou adresu info@tri.cz.

 5. Ceny

  Cena Registrace nebo služeb je uvedena na Webovém portálu. Platná je vždy cena v momentě nákupu. Cena Registrace a služeb je uvedena včetně zákonné sazby DPH a zahrnuje veškeré předprodejní poplatky.

  Zákazník je povinen, uplatňuje-li nárok na poskytnutí možných nabízených slev, prokázat oprávněnost nároku na poskytovanou slevu Pořadateli při vstupu na místo konání Akce. Podmínky pro poskytování slev jsou uvedeny na Webovém portálu u příslušné Akce. V případě, že Zákazník není schopen prokazatelně doložit splnění uvedených podmínek pro poskytnutí slevy přímo na místě Akce, nebude mu umožněn vstup na Akci a ztrácí nárok na náhradu vstupného.

 6. Reklamace

  Zákazník je povinen zkontrolovat neprodleně po potvrzení Registrace e-mailem její správnost a úplnost (především název Akce, místo a čas konání Akce, cenu a objednané služby). Případné reklamace týkající se obsahu Registrace je Zákazník povinen oznámit bezprostředně elektronickou poštou (e-mailem) uvedeným na Webovém portálu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

  T.R.I. jako distributor Registrací nepřebírá žádnou odpovědnost za Akci pořádanou Pořadatelem. Reklamace týkající se samotné Akce, zejména změn v jejím programu, přesunu termínů konání nebo v krajním případě zrušení Akce včetně nároků na náhradu vzniklé újmy, která by vznikla Zákazníkovi nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s Akcí a veškeré nároky ze Smlouvy o účasti na Akci je Zákazník povinen uplatnit přímo vůči pořadateli Akce.

  Zaplacením Registrace souhlasí Zákazník se zněním Obchodních podmínek společnosti T.R.I., s.r.o.

  V případě neobdržení potvrzovacího emailu, oznámí Zákazník tuto situaci neprodleně na emailovou adresu info@tri.cz.

  V případě chybně zadané emailové adresy při vytváření Registrace, oznámí Zákazník tuto situaci neprodleně na emailovou adresu info@tri.cz.cz, nejpozději do termínu konání předmětné Akce. Jestliže tak do dne konání akce neučiní, dochází k propadnutí objednávky bez nároku na vrácení platby.

  Na jakékoli další reklamace vycházející z porušení povinností zákazníka po úhradě vstupenek prostřednictvím Webového portálu nebude brán zřetel. Případné další spory budou řešeny právní cestou dle právních předpisů ČR.

 7. Vracení Registračního poplatku a výhrady Pořadatele

  U jednotlivých Akcí jsou možné krátkodobé posuny termínů konání. Změněné termíny konání Akcí jsou uváděny na Webovém portálu. Zákazník je povinen si případné změny termínů uvedených na Webovém portálu kontrolovat a řídit se jejich zněním.

  Podmínky pro vracení vstupného v případě úplného zrušení Akce určuje příslušný Pořadatel Akce do 10 dnů od zjištění této skutečnosti. T.R.I. je oprávněná vracet vstupné uhrazené Zákazníkem výhradně ve výši a za stanovených podmínek na základě příkazu Pořadatele, pokud k tomuto účelu Pořadatel poskytne odpovídající finanční prostředky. Není-li tento pokyn k vracení poplatků T.R.I. ze strany Pořadatele udělen, musí Zákazníci uplatňovat své nároky ze Smlouvy o účasti na akci přímo vůči Pořadateli. Zákazníci budou v případě zrušení Akce informováni o způsobu vracení poplatků na Webovém portálu, formou odpovědi na dotaz zaslaný elektronicky na e-mailové adrese info@tri.cz.cz.

  Pokud byla původní platba uskutečněna přes platební bránu (platba kartou), bude platba vrácena návratovou transakcí na stejný účet, ze kterého byla hrazena.

 8. Závěrečná ustanovení

  Ustanovení směřující k ochraně spotřebitele dle právních předpisů a těchto podmínek se nevztahují na Zákazníky, které do smluvních vztahů s Pořadatelem a T.R.I. vstupují jako podnikatelé. Z povahy poskytované služby a ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemůže Zákazník od Smlouvy o účasti na akci odstoupit.

  Pokud by se stalo některé ustanovení těchto Podmínek neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, zůstává platnost, účinnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení nedotčena. Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2020 a společnost T.R.I. si vyhrazuje právo je kdykoliv změnit.

  V případě, že dojde mezi T.R.I. a Zákazníkem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce.